Honey Glazed Spiced Chicken Thighs – The Shrinking Violet