Tomato paste – The Shrinking Violet

Ingredients "Tomato paste"